The entire universe is the
“true human body”.

Omori Sogen Rotaishi
Founder of chozenji zen monastery Honolulu, Hawaii